Garage/Parkering

Till varje fastighet finns en garageplats och en parkeringsplats utomhus. Du som har flera bilar, använd garaget till åtminstone en av dem. Det finns även ett mindre antal gästparkeringar tillgängliga för våra besökare.

Parkering

 • Parkering utanför markerade platser är förbjuden. Kortvarig parkering för i- och urlastning vid fastighet är tillåten men man får aldrig lämna ett fordon på en plats där det hindrar räddningstjänsten eller andra boende från att komma fram i området.
 • De få platserna på gästparkeringen får inte utnyttjas för långtidsparkering av boende inom området. Vi uppmanar, den som är i behov av en extra parkeringsplats, att fråga någon av sina grannar om det är möjligt att få låna eller hyra en plats för kortare eller längre tid.
 • Observera att parkering utmed infartsgatan från Lidaleden inte heller är tillåten, området tillhör kommunen och är del av cykelled och P-förbud råder på hela sträckan.
 • Vintertid kan den privata parkeringsplatsen upphävas – om våra p-platser måste användas som snötippar.
 • Biltvätt är inte tillåten inom området, varken på parkeringen eller vid fastigheten.

Garagen

Våra garagebyggnader ägs och försäkras av samfällighetsföreningen. Innehållet ägs och försäkras av fastighetsägaren.
Garagen är endast till för fordon och får inte användas som extra förråd.

Dessa regler gäller för garagen:

 • De skall alltid hållas låsta. Kontakta styrelsen vid problem med garageportar.
 • Får inte ändras utan styrelsens medgivande
 • ingen utrustning för bil (t ex motorvärmare eller annan värmande utrustning) eller laddning av bil (el/hybrid) får göras genom eluttagen i garagen.
 • Får inte hyras ut av nyttjaren då det är samfällighetens egendom.
 • Kravet är att ert fordon kan köras in i garaget.

Vad får finnas i garagen (ur brand och försäkringsskäl):

 • Ett fordon
 • Sommar/vinterdäck
 • Produkter för underhåll av fordon.
 • Mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska får förvaras oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp eller i bilen)

På vår förfrågan gällande försäkring och brand hos Villaägarnas juridiska experter fick vi följande svar:

Det är ägaren (dvs. föreningen) som uppställer de regler som gäller för garagens nyttjande (vad som får förvaras i garage och vad dessa skall nyttjas till). Det är även viktigt att föreningen iakttar under vilka förutsättningar som försäkringen inte gäller vid inträffad skada. Ex vis är det troligt att det i försäkringsvillkoren framgår att inget (ex vis lättantändliga vätskor eller annan brandfarligt material) får förvaras i garagen, förutom fordon. Om det uppstår ex vis en brand i garage och det visar sig att branden uppkommit / förvärrats på grund av att materiel förvarats i garaget på ett sätt som strider mot försäkringsvillkoren, kan detta medföra att försäkringsersättning helt uteblir. Detta kan självfallet få långtgående konsekvenser för föreningen, men kanske ännu mer långtgående konsekvenser för den medlem i föreningen som förvarat det brandfarliga materialet i sitt garage, och som därmed möjliggjort brand eller underlättat för brandens förlopp. Om inte föreningens försäkring gäller, och inte heller den enskilde garageinnehavarens försäkring täcker skadan, lär skadeståndskraven som ställs mot (den vårdslöse) garageinnehavaren kunna bli mycket svåra att hantera inom ramen för dennes privatekonomi.

Sak samma gäller om ex vis trycksatta tuber (ex vis svetstuber) utan tillåtelse förvaras i garage och dessa exploderar och orsakar person- och / eller sakskada.