P-platsen

  • Till varje fastighet finns en parkeringsplats, utöver garageplatsen.
  • Parkering utanför markerade platser är inte tillåten.
  • De få platserna på gästparkeringen får inte utnyttjas för långtidsparkering av boende inom området. Vi uppmanar, den som är i behov av en andra P-plats, att fråga någon av grannarna, som inte använder sin P-plats, om det är möjligt att få låna/hyra hans P-plats för kortare eller längre tid.
  • Observera att parkering utmed infartsgatan från Lidaleden inte heller är tillåten, området tillhör kommunen och är del av cykelled och P-förbud råder på hela sträckan. Se ritning längst ner på denna sida.
  • Vintertid upphävs rätten till privat parkeringsplats – eftersom vissa P-platser måste användas som snötippar.

Parkeringsplatsen sedd från infarten till området.

Parkeringsförbud på infartsvägen: