Nyinflyttad ?

Informationsblad – reviderat 2015-04

Vi hoppas att du skall trivas i vår samfällighet.
Vår samfällighetsförening består av fastigheterna Lidaleden 272 – 324 och 502 – 652.
I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter.

Medlemsavgift
Aktuell medlemsavgift är 1300:-/månad. Medlemsavgiften är till för att täcka kostnaden för driften av vår gemensamma egendom.
Avgiften skall betalas till vårt plusgirokonto 41 57 61 – 6 senast sista bankdagen aktuell månad. På talongen anger du avsändare, fastighet och betalningsmånad.
Vill du betala kvartalsvis skall det ske 31/1, 30/4, 31/7 och 31/10.
Mer info om vad som ingår i medlemsavgiften kan man läsa om här.

Informationskanaler
Numera sker all information via Epost och vår hemsida www.tvestjarten.se.
Den som inte har tillgång till internet skall ges information av kontaktmannen i resp länga. Kontaktmännens uppgift är att se till att alla boende vet vad som gäller – läs mer på hemsidan.

Hemsidan på internet
Hemsidan finns på http://www.tvestjarten.se
Där finns föreningens stadgar, ritningar över området och installationer i våra fastigheter, lista över TV-kanaler och mycket mera.
Ett antal sidor är lösenordsskyddade, lösenordet kan fås från styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Namn på aktuell styrelse finns i årsmötesprotokollen på vår hemsida under dokumentarkiv.

Nuvarande styrelse:
Ordförande: Billy Hedman – 644
V Ordförande: Fredrik Stein – 508
Sekreterare: Inger Sjöberg – 540
Kassaförvaltare: Mats Johansson – 558
Ledamot: Thomas Hjertqvist – 532

Årsmöte
En gång om året, i februari, har samfälligheten årsmöte. Kallelse till årsmötet skickas per Epost och läggs ut på hemsidan senast 14 dagar innan mötet.
Till årsmötet har alla möjlighet att lämna in väl förberedda förslag på förändringar och förbättringar för vårt område.

Vårt gemensamma ansvar – hela året

Tillsammans ansvarar vi – du, jag och alla andra – för: P-plats, garage, gångvägar, lekplatser, grönytor, planteringar, färskvatten- och dagvattenledningar, gatubelysning, fiber-LAN med TV, vattenmätare mm.
Det finns ingen fastighetsskötare – det är vi allihop.

Arbetslördagar
Två gånger per år, vår och höst, har vi alla skyldighet att delta i den gemensamma arbetslördagen, då vi klipper häckar, gräver i rabatter, städar och reparerar. Även under övrig tid på året hjälps vi åt vid behov att hålla området snyggt och prydligt.
Kasta inte skräp, plocka upp efter dig.

Ansvarsområden
Varje radhuslänga har sitt eget område som skall skötas. Målsättningen är ett rent och fint område där alla är måna om att hålla området städat och prydligt hela året. De som bor i resp länga kommer sinsemellan överens om när och hur arbetsuppgifterna skall utföras.

Större arbetsinsatser
Styrelsen kan även kalla till separata insatser, ex vis vid garageunderhåll, underhåll lekplatser mm. Detta för att spara pengar åt samfälligheten. Att hyra in företag för detta görs endast då vi själva inte har maskinella resurser.

Kabel-TV via fibernätet

Vi är anslutna till Telias fibernät som bärare av Kabel-TV tjänsten som föreningen enligt stadgarna skall tillhanda de boende i samfälligheten. I avgiften ingår Telias kanalpaket Lagom och möjlighet finns att teckna ytterligare kanalpaket utöver detta.

Detta ger också de boende möjligheten att använda den internetuppkopplingen (hastighet 50-100Mbit) och telefonin som Telia erbjuder när man är ansluten via fiber. Du som är nyinflyttad anmäler till Teliabutiken i Domino att du är nyinflyttad i Samfällighetsföreningen Tvestjärten. Därefter kan du göra dina tilläggsbeställningar.

Kontaktinformation Telia
Telefonnummer till de olika tjänsterna:

 • Beställningar/faktura frågor eller uppsägningar: 90200
 • Support/felanmälan på uppkoppling eller utrustning som samfälligheten står för: 020-240250

Gäller det andra frågor eller information så kan de sökas fram på telia.se/privat

Felanmälan av misstänkt fel på fibernätet
Innan du gör felanmälan kontrollera att det inte är fel på din egen tv, video, kablar eller annan hemelektronik. Kontrollera även med dina grannar. Ca 90 % av felen brukar vara fel på egen utrustning.

Ordningsregler

Respektera våra ordningsregler, de är utformade i enlighet med beslut på årsmöten.

Biltrafik inom området
Kör mycket försiktigt! Utsätt inte lekande barn för risken att bli påkörda. Biltrafik på gångvägarna är inte förbjuden, men endast kortvarig i- och urlastning accepteras. Inget får hindra ambulans och brandkår.
Klipp häckar och buskar så att sikten inte skyms. Det är ett säkerhetskrav.
Biltvätt är inte tillåten inom området.

Garage och parkering
Varje fastighet har tillgång till en garageplats och en P-plats utomhus. Du som har fler bilar, använd garaget till åtminstone en av dem.
Garagen skall alltid hållas låsta! Kontakta styrelsen vid fel på garagedörrar od.
Gästparkeringen är avsedd för våra gäster, inte för tjänstebilar eller långtidsparkering.
OBS ! All parkering utanför markerade platser är förbjuden.
Vintertid (när det ligger snö) upphävs rätten till privat parkeringsplats – eftersom vissa P-platser måste användas som snötippar.

Regler för garagen

 • De skall alltid hållas låsta
 • Får inte ändras utan styrelsens medgivande
 • Motorvärmare eller annan värmande utrustning får inte anslutas till eluttagen
 • Får inte hyras ut av nyttjaren då det är samfällighetens egendom.
 • Kravet är att Eran bil kan köras in i garaget.
 • Nycklarna kvitteras ut från styrelsen och skall lämnas tillbaka vid flytt.
Vad får finnas i garagen (ur brand och försäkringsskäl):
 • Ett fordon
 • Sommar/vinterdäck
 • Produkter för underhåll av fordon.
 • Mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska får förvaras oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp eller i bilen)

Snöskottning och sandning
När det snöat måste du själv skotta och sanda området närmast din fastighet. Du som fastighetsägare är juridiskt ansvarig för följderna om någon halkar och blir skadad.
Den externa entreprenören som skottar och sandar P-platserna och gemensamhetsytorna, skottar och sandar även i gränderna men eftersom att det kan ta ett tag innan de kommer så behöver man även göra egna insatser.

Sophantering
Brännbart avfall – Hushållssopor lämnas i någon av tre sopstationer. Dessa töms två gånger per vecka.
Kompostering – Behållare för komposterbart avfall finns vid sopstationen på P-platsen. Endast godkända avfallspåsar får användas, ej vanliga plastpåsar. Dessa påsar hämtas på Returpunkten.
Grovsopor – Du själv ansvarar för bortforsling av grovsopor, begagnade vitvaror mm
Container på arbetslördagen – Under arbetslördagen, även före och efter, får containern endast fyllas med trädgårdsavfall och annat avfall från området. Aldrig privat avfall av något slag – det kör du själv till Returpunkten.

Lekplatserna
Utrustningen på lekplatsen kontrolleras fortlöpande. Om du upptäcker något som bör åtgärdas – kontakta styrelsen.
Hjälp till att hålla rent och snyggt, plocka upp skräp, glas och ogräs. Ät gärna ditt mellanmål vid lekplatsen, men ta med dig skräpet hem.

Lär barnen ta hänsyn
Lär barnen att inte leka i planteringar, klättra i späda träd, på garagetak och sopstationerna eller på annan gemensam utrustning. Tänk på olycksfallsriskerna i första hand, men även på det ökade underhållet.

När du flyttar

Ägarbyte skall anmälas till styrelsen. Tala om namnet på den nye ägaren.
Samfällighetsavgifter skall regleras mellan säljare och köpare.
Tänk på att informera den nya ägaren, om hur det är att bo i vår samfällighet!

Spar dessa regler och följ dem efter bästa förmåga! Då får vi ett ännu bättre område.

Hälsningar från styrelsen för

Samfällighetsföreningen Tvestjärten