Gemensamt ansvar

Gemensamhetsanläggning omfattar:
P-plats, garage, gångvägar, lekplatser, grönytor, planteringar, färskvatten- och dagvattenledningar, gatubelysning, fiber, gemensam vattenmätare mm.

Gemensam skötsel

Varje radhuslänga har tilldelats ett eget område som skall skötas – året om.
Målsättningen är ett rent och fint område där varje fastighetsägare hjälper till att hålla området städat och fritt från ogräs hela året.

Se  varje huslängas arbetsuppgifter på arbetslördagarna

Större arbetsinsatser

Styrelsen kan även kalla till separata insatser, till exempel vid garageunderhåll, underhåll lekplatser mm. Detta för att spara pengar åt samfälligheten.

Snöskottning och sandning

Vid större snöfall sköts snöskottningen av inhyrd entreprenör.
Varje fastighetsägare ansvarar för att hålla gränderna fria från snö och is. Skyldigheten är reglerad i lag och medför att skadestånd kan tilldömas den som åsamkats personskada vid olycksfall på fastighetsägarens mark, dvs. i gränden.
Därför, för den allmänna trivseln och säkerheten – skotta gärna gränden utanför din fastighet.

Biltrafik inom området

Kör mycket försiktigt! Utsätt inte våra impulsiva lekande barn för risken att bli påkörda.
Bommarna bör vara utdragna.
Biltrafik på gångvägarna är inte förbjuden, men endast kortvarig i- och urlastning accepteras.
Inget får hindra ambulans och brandkår.
Klipp häckar och buskar så att sikten inte skyms. Det är ett säkerhetskrav.
Biltvätt är inte tillåten inom området.

Brandrisk

Ni som har era brevinkast i förråden – se till att ev eld i brevinkastet inte kan sprida sig till resten av förrådet/huset.