Allmänt om förvaltning av en samfällighet

En samfällighetsförening bildas för att förvalta mark- och anläggningssamfälligheter. Exempel på förvaltningsobjekt är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening är en effektiv form för förvaltning där ägarna av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse fastighetens behov av t.ex. en gemensamhetsanläggning. Fastighetsägarna kan t.ex. vara intresserade av att ordna midsommarfiranden eller andra fester vilket inte en samfällighetsförening får arrangera.

Samfällighetsföreningen är en juridisk person där medlemmarna är ägare av de fastigheter som har andel i samfälligheten. Fastighetsägare som har en fastighet med andel i en samfällighet, delägarfastighet, är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Läs mer om samfälligheter på Lantmäteriet sida Allt om hur en samfällighet skall drivas