Organisation

Samfällighetsföreningen Tvestjärten omfattar följande fastigheter:
Lidaleden 272 – 324 och 502 – 652

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Stämman hålls i februari/mars för att fatta beslut om gemensamhetsanläggningens skötsel samt välja en ny styrelse.

Stadgarna för Samfällighetsföreningen Tvestjärten innehåller även uppgifter om den årliga fonderingen.

Samfällighetens verksamhet lyder under Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lantmäteriet är den myndighet som ansvarar för samfällighetsföreningsregistret.

Styrelse

Nuvarande styrelse

Kontaktpersoner

Se aktuell lista

Övrigt

Försäkring – gemensamhetsanläggningen är försäkrad i Östgöta Brandstodsbolag