Stadgar

Stadgar för Samfällighetsföreningen Tvestjärten

1976-10-25 beviljade länsstyrelsen i Östergötlands län registrering av Samfällighetsföreningen Tvestjärten. Organisationsnummer 716402-4460

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa fall avsteg från lagens regler får göras genom stadgebestämmelse framgår av lagen, se kommentarer.)

Firma
§ 1 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Tvestjärten

Samfälligheter
§ 2 Föreningen förvaltar följande samfälligheter:
Gemensamhetsanläggning 3, 4 och 5. Anläggningssamfälligheterna har tillkommit genom anläggningsbeslut 1976-08-23, dnr 2/76.
Se kartskiss.

Grunderna för Förvaltningen
§ 3 Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

Medlem
§ 4 Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

Styrelse säte, sammansättning
§ 5 För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län.
Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och 3 suppleanter.

Val
§ 6 Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Kallelse till sammanträde, föredragningslista
§ 7 Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst 5 dagar före sammanträdet.
Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe.
Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttranderätt eller rösträtt.

Beslutsförhet protokoll
§ 8 Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras till protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordförande lett sammanträdet.

Förvaltning
§ 9 Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal och ägare,
 4. årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Revision
§ 10 För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse revisorer och suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

Räkenskapsperiod
§ 11 Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Föreningsstämma
§ 12 Ordinarie stämma skall årligen hållas under februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämma ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Kallelse till stämma
§ 13 Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande eller anslag på föreningens anslagstavla.

Motioner
§ 14 Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet, Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Dagordning vid ordinarie stämma
§ 15 Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av två justeringsmän
 3. Styrelsens och revisorernas berättelse
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Framställningar från styrelsen
 6. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 8. Val av styrelse och styrelseordförande
 9. Val av revisorer
 10.  Övriga frågor
 11.  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Disposition och avkastning
§ 16 Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

Stämmobeslut
§ 17 Beslut fattas med acklamation om icke omröstning begärs.
I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 0ch 52§§ i lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Flera verksamhetsgrenar
§ 18 Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal inom varje verksamhetsgren reduceras i förhållande till verksamhetsgrenens andel iden gemensamma verksamhet omröstningen avser och medlemmens sålunda reducerade röstetal sammanläggs.
Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör:
Andel för gemensamhetsanläggning 3: 76/206
Andel för gemensamhetsanläggning 4: 27/206
Andel för gemensamhetsanläggning 5: 103/206

Protokollsjustering Tillgänglighetshållande
§ 19 Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 1976-08-23

K-G Hellgren
sammanträdesledare

Ändring/tillägg
Vid ordinarie stämma 1992-03-17 antogs stadgeändring angående Fondering av medel för framtida underhåll och förnyelse.
Fondering Länsstyrelsens regelverk – bild 1, bild 2, bild 3, bild 4, bild 5

Kommentarer till stadgarna
Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter i dess lydelse den 1 juli 1974.
Till ingressen
SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL, i SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.
Till § 1
Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighetsförening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor (29§ SFL).
Till § 2
Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.
Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (18§ SFL). förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt medel som influtit vid försäljning.
Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras.
Till § 3
Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltning preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrättningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.
Till § 4
Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare/ägaren av delägarfastighet (§1 2 stycket SFL). Medlemmarna i samfällighetsförening utgöres av delägarna i samfälligheten (17§ SFL).
Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt § 1 stycket 3 eller 4 SFL.
Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.
Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt § 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpningen av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3§ SFL).
Till § 5
Styrelsen för samfällighetsförening skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig (30§ SFL) men behöver inte vara medlem.
Till § 6
När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31§ SFL).
Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts (32§ SFL).
Har styrelseledamotsuppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutsför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse (33§ SFL).
Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut, får styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigade att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34§ SFL).
Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sådan utsetts skall anmälas till länsstyrelsen (26§ SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall anmälas till länsstyrelsen (39§ SFL).
Till § 8
Som styrelsens beslut gälle den mening om vilken vid styrelsesammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Första stycket gäller ej om annat föreskrivs i stadgarna (38§ SFL).
Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.
Till § 9
Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35§ SFL).
Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36§ SFL).
Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37§ SFL).
Bestämmelsen under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 41§, 42§, 45§, 48§ och 60§ SFL.

Till § 10
Revisionen avser räkenskapsåret. Eftersom räkenskapsåret inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.
Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under det räkenskapsår som revisionen avser.
Till § 12
Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsårets utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.
Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47§ 3 stycket SFL).
Till § 13
Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47§ SFL).
Till § 15
Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50§ SFL).
Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50§ 2 stycket SFL).
Talan får föras mot uttaxering (46§ SFL) och stämmobeslut (53§ SFL).
Till § 16
Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör bestämmelsen utgå.
Till § 17
Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48§ SFL).
Medlem eller annan får icke själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (48§ SFL).
Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandlingen av fråga som rör hans rätt (48§ SFL).
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod). I fråga som har ekonomiskt betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49§ SFL) (andelstalsmetod).
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49§ SFL).
För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrivits i stadgarna (51§ SFL).
Vid omröstning ifråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i stadgarna skall det gälla.
Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas till registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52§ SFL).
Till § 18
Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se kommentaren till § 17.
Några i alla sammanhang godtagbara hållpunkter för en jämförelse mellan samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det gäller intresset och ansvaret för gemensamma åtgärder kan knappast uppställas. Om det emellertid är avgjort hur intresset och ansvaret för den gemensamma åtgärden är att fördela mellan verksamhetsgrenarna finns en norm för den angivna jämförelsen. Ett sådant avgörande kan åstadkommas genom att i stadgarna bestämts hur kostnaderna för viss verksamhet, exempelvis administrationskostnader, skall bäras av de olika verksamhetsgrenarna (se prop. 1973:160 § 578).
Till § 19
Angående tillgänglighetshållande av protokollet, se kommentaren till § 15.

Plan och fond för underhåll och förnyelse

1 Allmänt
Till lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter har utfärdats ändringar i SFS 1989:727 § 19, andra stycket har nu följande lydelse.”Om en samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggning som är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde och som är inrättad för småhusfastigheter eller sådana fastigheter jämte hyresfastigheter eller bostadsrättsfastigheter, skall samfällighetsföreningen avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen. Föreningens styrelse skall i sådant fall också upprätta en underhålls- och förnyelseplan som skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas.”Enligt § 28 skall grunderna för fondavsättningen anges i föreningens stadgar.

Enligt § 41 skall föreningens utgifts- och inkomststat framgå vilka belopp som går till fondavsättning.

Lagstiftaren har överlåtit till föreningarna att själva bestämma storleken på de avsättningar som skall göras. Styrelsen är skyldig att se till att någon form av underhålls- och förnyelseplan upprättas som underlag för avsättningarnas storlek. Denna plan bör enligt förarbetena innehålla uppgifter om anläggningarnas utförande och standard, uppskattade underhållsintervall och beräknad livslängd.

Samfällighetsföreningen Tvestjärten förvaltar enligt anläggningsbeslut 1976-08-23 Dnr 2/76 gemensamhetsanläggning, som består av ”förbindelseleder, grönområden, planteringar, lekplatser, garage, parkeringsplats, ledningar för vatten, avlopp och elektricitet, avloppsbrunnar, yttre belysningsanordnar och mätkammare”.

2 Underhålls- och förnyelseplan
Beskrivning av anläggningarna:
Anläggningarna utfördes 1975/76. Enligt anläggningsbeslutet bilagda ritningar består de av följande objekt:

Förbindelseleder
Gångvägar 4180 m2
Grönytor
Gräsmattor
Träd/Buskar
7400 m2
570 st
Lekplatser, 2 st
Sandlådor
Gungställningar
– antal gungor
Klätterställningar
2 st
2 st
8 st
2 st
Garage
Thermogarage 10 längor 104 platser
Parkeringsplatser, asfalterade och uppmärkta
P-plats 4000 m2
VA-anläggning
Spillvatten PVC markavloppsrör
Dagvatten   -”-
Kallvatten PEL NT 10 50
Avstängningsventil
Nedstigningsbrunn spillvatten (B1)
Nedstigningsbrunn regnvatten (B2)
Inspektionsbrunn spillvatten (B3)
Regnvattenbrunn (B4, B5)
Mätarkammare
Inspektionsbrunn, regnvatten
627 m
767 m
567 m
6 st
4 st
9 st
7 st
34 st
6 st
9 st
Elanläggning
Kabel i mark
Gatubelysning, antal stolpar
2290 m
47 st
TV centralanläggning

Anläggningarnas värde
Anläggningarnas värde i 1992 års penningvärde har grovt uppskattats. Värderingarna avser nyanläggning i samtliga fall utom asfaltering där inte underarbetet (schaktning etc) medräknats.Värderingarna har gjorts med hjälp av uppgifter från gatukontoret (VA-, asfalt- och grönytor) energiverket (el). Följande nyanläggningsvärden (tkr) är rimliga:

Förbindelseleder 1040′ + moms
Grönytor 340′ + moms
Lekplatser 60′ + moms
Garage 1700′ + moms
Parkeringsplatser 705′ + moms
VA-anläggning 1500′ + moms
El-anläggning 900′ + moms
TV centralanläggning 180′ + moms
SUMMA 6425′ + moms

Värdet av samfällighetens gemensamma anläggningar i 1992 års penningvärde och med gällande moms torde alltså röra sig om ca 8,031 miljoner kronor.

Livslängd och underhållsintervall
Den tekniska livslängden på kommunala anläggningar anses överstiga 50 – 100 år. I praktiken förnyas anläggningarna oftast efterhand.Vad gäller underhåll kan följande anses gälla:VA-anläggningens underhåll är till stor del av sporadisk och slumpmässig natur. Eftersom det till stor del är fråga om anläggningar under jord är behovet av insatser dels svåra att förutse och dels mycket kostsamma. Enklare underhåll såsom rensning av brunnar etc utförs av medlemmarna och kostnaderna tas över driftsbudgeten.

El-anläggningens ledningar under jord har samma underhållsproblem som VA-anläggningen. Därtill kommer kontinuerligt underhåll i form av t ex byte av lampor etc. Detta sköts av samfällighetens medlemmar och kostanden tas över driftsbudgeten.

En tredje underhållskostnad, som man tyvärr måste räkna med, är skadegörelse (oavsiktlig eller avsiktlig) t ex påkörd belysningsstolpe.

Asfaltytor beräknas av gatukontoret ha en omläggningsintervall på 10-15 år.

Övriga underhållsarbeten, t ex ommålning av garage mm vart femte år, byte av träd och buskar, samt underhåll av grönytorna utförs av medlemmarna och kostnaderna tas över driftsbudgeten.

Finansiering
Beträffande större underhålls- och förnyelseåtgärder förutsätts att anläggningarna i första hand är försäkrade där så är lämpligt. I andra hand föreslås finansiering genom lån.Underhållsåtgärder som återkommer regelbundet varje år finansieras via driftsbudgeten.Övriga underhållsåtgärder, t ex asfaltunderhåll finansieras via en förnyelse- och underhållsfond.

3 Underhålls- och förnyelsefond
Fonden skall användas för:
att ge styrelsen en beredskap och ett handlingsutrymme när större underhållsåtgärder krävs. Den skall härvid ses som ett komplement till andra finansieringsformer att sprida kostnaderna för större underhållsarbeten över en längre period.När det gäller fondens storlek är beskattningsreglerna intressanta. Principerna är att inkomstbeskattning av gemensamhetsanläggningar sker hos delägarna. Skattskyldighet för delägaren föreligger endast om delägarens andel av ränteinkomsterna uppgår till över 300 kr respektive andelen i tillgångar till 5 000 kr eller mer. Detta betyder att om skattebefrielse eftersträvas måste fonden begränsas till 515 000 kr.

Beträffande bostadsrättsföreningar, som har underhållsbehov, liknande våra, så har Boverket rekommenderat en årlig fondavsättning på 0.3% av anläggningskostnaden. I vårt fall motsvarar detta ca 24 100 kr/år eller 234 kr/år och fastighet.

Med hänvisning till ovanstående skall föreningen till underhålls- och förnyelsefonden avsätta minst 234 kr/fastighet.

Fonden skall värdesäkras genom att avkastningen tillförs fonden. En säker placering av fondmedlen skall eftersträvas.

Ovanstående plan och fondbestämmelser för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar inom Samfällighetsföreningen Tvestjärten är antagna på ordinarie årsstämma 1992-03-17